درحال حاضر دوره‌ای جهت ثبت نام و/یا ارسال درخواست فعال نیست!تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد1397
در صورت اشکال با آدرس educ-support@um.ac.ir مکاتبه نمایید