زمان ثبت نام شروع نشده/به پایان رسیده استتهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد1386-1395
در صورت اشکال با آدرس educ-support@um.ac.ir مکاتبه نمایید